užsiirti

užsiirti
3 užsiìrti, užsìiria, užsiýrė 1. K ant ko su irklais užplaukti. 2. su vargu užlipti, užeiti, užsikapstyti: Su didele bėda užsiyrė ant kalno . \ irti; atirti; įirti; iširti; nuirti; parsiirti; perirti; prasiirti; priirti; suirti; užsiirti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • atirti — 3 atìrti, àtiria, atyrė intr. atplaukti, irklais stumiantis; nuplaukti: Oi, ir atyrė jaunas bernelis juodamęje laively J.Jabl. | Prašė jį, idant atirtų maž nuog žemės DP287. | refl. K: Atsiir bernelis su marguoju luoteliu JD870. | Per tą laiką… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • irti — 3 ìrti, ìria, yrė 1. tr. varyti laivelį irklais, plukdyti: Valtį ìrti K. Irkit laivą (irkitės) čionai J.Jabl. Sesulę irsim, viešnelę irsim, margas skryneles pervožysim TDrIV13. Yrėjam liepė, kad irtų laivą nuo pakraščio BsPII300. 2. intr. DP78 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iširti — 3 išìrti, ìširia, išyrė 1. tr. išplukdyti irkluojant: Valtį išìrk į krantą Prn. 2. refl. K išplaukti irkluojant: Išsiirsiu iš tos salos I. Ji norinti su juo išsiirti į marias I.Simon. 3. refl. prk. išsimušti, išeiti: Priešakyje tada buvo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuirti — 3 nuìrti, nùiria, nuyrė tr. 1. nuvaryti irkluojant: Laivą pats turėjau nuirti Mš. 2. refl. K nuplaukti irkluojant: Nusyrėm tan šonan OG363. Jis, valtelę pasisamdęs, nusyrė upėmis į žemės vidurį Ns1857,5. Nusiirk gilyn, o užleiskit tinklus jūsų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parsiirti — 3 parsiìrti, parsìiria, parsiyrė K sugrįžti namo iriantis. irti; atirti; įirti; iširti; nuirti; parsiirti; perirti; prasiirti; priirti; suirti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perirti — 3 perirti 1. tr. pervežti irkluojant: Broleliai mano, sakalėliai mano, perirkit mane jauną per mareles TDrIVI3. Perirsiu tave aš per mareles in raudonas uogeles (d.) Lp. 2. intr. perplaukti irkluojant: Perirk per upę Dkš. | refl.: Aš persiirčiau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prasiirti — 3 prasiìrti, prasìiria, prasiyrė praplaukti irkluojant: Mums pavyko prasiirti pro lūžtančias bangas į ramesnius vandenis prš. irti; atirti; įirti; iširti; nuirti; parsiirti; perirti; prasiirti; priirti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priirti — 3 priìrti, prìiria, priyrė tr. 1. privaryti irkluojant: Ir, priyręs [= priyrę] luotus žemėsp, palikdami visa, sekė jį DP288. 2. refl. K priplaukti, prisistumti irklais: Pri kranto prisiirsiu R237. Su valtele prisiyrė prie krašto BsPI26. 3. refl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suirti — 3 suìrti, sùiria, suyrė tr. 1. suvaryti irkluojant: Visas valtis suìrti į daiktą Prn. 2. suvaryti, sugrūsti: Suirtos karvės į salą ir ganosi Lzd. 3. prk. šiaip taip padaryti, sulipdyti: Kap matau, jūs tvartą vis tiktai suìrsit Lp. Kluoną šiap …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įirti — 3 įìrti, į̃iria, įyrė 1. tr. įplukdyti irkluojant: Valtį, laivą žmonės įyrė įtaką, į užtakį J. 2. refl. K įplaukti irkluojant: Įsiyrė vaikai pačian vidurin ežero Š. Kaip įsiyriau ajerynėn, tai niekaip negalėjau išsiirt Ds. 3. refl. po ilgesnio… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”